Contra-expertise is een aan u geboden recht.
Maak gebruik van úw recht: bel 085-0606164

Privacyverklaring Contra Expertise Punt B.V. v.2022-1

Privacyverklaring

Contra Expertise Punt B.V., statutair gevestigd te Etten-Leur, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 86308769 en kantoorhoudende te (4871 JN) Etten-Leur, aan de Moerlaken 13.

In deze verklaring beschrijven wij hoe Contra Expertise Punt B.V. omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, relaties, leveranciers en partners. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Persoonsgegevens

Contra Expertise Punt B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Locatiegegevens;
 • E-mailadres;
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en plaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen).

In het geval dat u informatie bij ons opvraagt of een offerte bij ons opvraagt, worden uw gegevens opgeslagen in ons bestand. Uw gegevens gebruiken wij om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om uw afspraak te bevestigen. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij u heeft aangegeven dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten en diensten.

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch bepaalde gegevens op, denk hierbij aan de URL, uw IP-adres, browsertype, taal-datum- en tijdstip van uw bezoek. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

Contra Expertise Punt B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en/of diensten;
 • Relatiebeheer;
 • Debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • Het bepalen van de strategie en beleid;
 • Voor zover nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Contra Expertise Punt B.V., haar relaties en haar medewerkers.

Bewaartermijn

Contra Expertise Punt B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij wettelijke en/of fiscale bewaartermijnen langer zijn. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Contra Expertise Punt B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden Contra Expertise Punt B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een lopende opdracht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Contra Expertise Punt B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Beveiliging

Contra Expertise Punt B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cep.nu

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Contra Expertise Punt B.V., dit kan per e-mail door middel van het sturen van een e-mail naar info@cep.nu. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak bij Contra Expertise Punt B.V. te maken en wel opnieuw door het sturen van een e-mail naar info@cep.nu. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Indien u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken via info@cep.nu

Cookies

Contra Expertise Punt B.V. gebruikt functionele en/of technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgesloten op uw computer, tablet en/of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk, dit in verband met het verbeteren van onze website, om het gebruik van de website makkelijker te maken en het verbeteren van onze dienstverlening. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contra Expertise Punt B.V. heeft voor wat betreft cookies voorwaarden opgesteld welke u op de website kosteloos kunt raadplegen. Indien u na het lezen van onze privacyverklaring vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft, kunt u ons bereiken op het e-mailadres en telefoon genoemd in de aanhef van deze verklaring.

Contra Expertise Punt B.V.
Moerlaken 13
4871 JN Etten-Leur
085-0606164
info@cep.nu

contra-expertise-bureau-cep-logo