Contra-expertise is een aan u geboden recht.
Maak gebruik van úw recht: bel 085-0606164

Algemene voorwaarden Contra Expertise Punt B.V. v.2022-1

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Algemeen

 1. De onderhavige voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten, alsmede op de uitvoering van opdrachten tussen Contra Expertise Punt B.V., hierna te noemen: “Het contra-expertisebureau”, en een Opdrachtgever waarop Het contra-expertisebureau  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op al hetgeen zich, naar aanleiding van of in verband met die aanbiedingen en/of opdrachten, mocht voordoen
 2. Verwijst de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst naar zijn eigen algemene voorwaarden, dan wijst Het contra-expertisebureau deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin Het contra-expertisebureau schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft deze voorwaarden te accepteren.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van de “Opdrachtgever”, zijn daaronder mede begrepen alle Opdrachtgevers, die tezamen één opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun gemachtigden.

Artikel 2

Opdracht

Een opdracht heeft slechts betrekking op het daarbij aangegeven doel; er kan geen gevolg voor enig ander doel aan worden verbonden.

Artikel 3

Opdrachtbevestiging/overeenkomst

1. De overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de opdracht door Het contra-expertisebureau aan de Opdrachtgever, met aanduiding van het betreffende object of schadegeval, tenzij de Opdrachtgever de opdracht, voldoende duidelijk omschreven, schriftelijk heeft verstrekt of bevestigd.
2. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Het contra-expertisebureau zijn bevestigd en/of akkoord bevonden.

Artikel 4

Verplichtingen van Het contra-expertisebureau

Het contra-expertisebureau zal de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen, nauwgezet en onbevooroordeeld, zoals dat van een onpartijdig expert en vertrouwensman mag worden verwacht.

Artikel 5

Deskundigen

 1. Indien en voor zover Het contra-expertisebureau dat nodig acht voor deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal zij zich kunnen doen bijstaan door één of meer deskundigen.
 2. Het contra-expertisebureau zal bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het contra-expertisebureau is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever (mede) namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 6

Geheimhouding

 1. Het contra-expertisebureau is verplicht tot geheimhouding jegens derden van al hetgeen haar, in het kader van de opdracht, ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van de inhoud van haar rapport aan de Opdrachtgever; dit alles behoudens de noodzaak, tot behoorlijke uitvoering van de opdracht, tot de aanwijzing door Het contra-expertisebureau van één of meer deskundigen.
 2. Indien Het contra-expertisebureau één of meer deskundigen heeft aangewezen, zal zij aan deze deskundige(n) een geheimhoudingsplicht, als genoemd in lid 1 van dit artikel, opleggen.
 3. De Opdrachtgever zal alle rapporten etc., die hij terzake van Het contra-expertisebureau ontvangt, als strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet anders gebruiken dan waarvoor zij zijn bedoeld.

Artikel 7

Condities voor uitvoering van opdracht

De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de opdracht onder zodanige condities kan geschieden, als de aard van de opdracht redelijkerwijs met zich meebrengt.

Artikel 8

Gegevens van Opdrachtgever

 1. Bij, of zo spoedig mogelijk na, het verlenen van de opdracht, verstrekt de Opdrachtgever aan Het contra-expertisebureau al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Met name dient de Opdrachtgever, indien Het contra-expertisebureau dat verlangt en op de door Het contra-expertisebureau daartoe aangegeven wijze, schriftelijke informatie aan Het contra-expertisebureau te verstrekken.
 2. Het contra-expertisebureau moet ervan uit kunnen gaan, dat die gegevens correct en volledig zijn. Mocht(en) Het contra-expertisebureau en/of door haar aangewezen deskundigen, als bedoeld in artikel 5, als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van die gegevens schade lijden, dan is de Opdrachtgever gehouden die schade aan de benadeelde(n) te vergoeden.

Artikel 9

Tussentijdse beëindiging

 1. Op grond van (een) voor haar dringende reden(en) zal Het contra-expertisebureau de verdere uitvoering van de reeds aanvaarde opdracht mogen beëindigen zonder de verplichting tot vergoeding van schade, welke dientengevolge door de Opdrachtgever mocht worden geleden, en onder het uitbrengen aan de Opdrachtgever van een mondeling of schriftelijk – zulks ter keuze van Het contra-expertisebureau – verslag over de reeds verrichte werkzaamheden.
 2. De Opdrachtgever zal aan Het contra-expertisebureau de reeds gemaakte kosten en werkzaamheden vergoeden, waarbij de bepalingen van art. 13 toepassing zullen vinden.

Artikel 10

Beëindiging en ontbinding

 1. Het contra-expertisebureau is gerechtigd om haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen en de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden of op te zeggen, door een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien de Opdrachtgever:

a. In staat van faillissement is verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd of overgaat tot gedeeltelijke of gehele liquidatie van zijn bedrijf.
b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld dan wel, in geval het een rechtspersoon betreft, een besluit tot ontbinding wordt genomen.
c. Bij beslag van welke aard dan ook.
d. Enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt.
e. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen dan wel overigens één of meer van zijn verplichtingen jegens Het contra-expertisebureau niet nakomt.
f. Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.
g. In algemene zin in al die gevallen waarin, na het sluiten van de overeenkomst, aan Het contra-expertisebureau omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 1. Indien de Opdrachtgever, nadat één of meer van voornoemde gevallen zich heeft voorgedaan en Het contra-expertisebureau om die reden haar werkzaamheden heeft beëindigd, alsnog zijn verplichtingen jegens Het contra-expertisebureau nakomt, zal Het contra-expertisebureau slechts gehouden zijn mondeling of schriftelijk – zulks te harer keuze – verslag te doen van de reeds verrichte werkzaamheden.
 1. In de in lid 1 genoemde gevallen is Het contra-expertisebureau tevens gerechtigd, te harer keuze, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat zij het verschuldigde bedrag, met eventuele rente en kosten, geheel heeft ontvangen.

Artikel 11

Rapport

 1. Aan het slot van de uitvoering van de opdracht brengt Het contra-expertisebureau aan de Opdrachtgever schriftelijk rapport uit van haar bevindingen.
 2. Telkens wanneer Het contra-expertisebureau dat nodig acht, dan wel partijen dat hebben afgesproken, brengt Het contra-expertisebureau tussenrapport aan de Opdrachtgever uit.

Artikel 12

Beëindiging en bewaarplicht

 1. De werkzaamheden van Het contra-expertisebureau eindigen (behoudens het geval van tussentijdse beëindiging als omschreven in art. 10) met de indiening van het eindrapport met betrekking tot de door haar aanvaarde opdracht.
 2. Het contra-expertisebureau zal alle gegevens, correspondentie, documenten en dergelijke stukken, die betrekking hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, gedurende een termijn van vijf jaren na de indiening van het rapport bewaren; overige materiële zaken, die betrekking hebben op het onderwerp van de opdracht, zullen door Het contra-expertisebureau niet langer dan twaalf maanden na de indiening van het rapport behoeven te worden bewaard.

Artikel 13

Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden, zonder enige korting, middels storting of overmaking op een door Het contra-expertisebureau aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op het bankrekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Het contra-expertisebureau heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
 3. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 14 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van cliënt niet op.
 4. Alle betalingen dienen door cliënt te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande vorderingen.
 5. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie door cliënt, is de cliënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 14

Rente en kosten

 1. De door cliënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
 2. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten (excl. BTW):
 • Minimumtarief € 40,-
 • 15% over eerste € 2.500,-
 • 10% over volgende € 2.500,-
 • 5% over volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,- 

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

Artikel 15

Aansprakelijkheid

 1. Het contra-expertisebureau is jegens de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk, indien de opdracht voldoet aan het in artikel 2 alsmede aan het in artikel 4 bepaalde; zulks met inachtneming van het nader in dit artikel en in artikel 16 bepaalde, tenzij er aan de zijde van Het contra-expertisebureau sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Behoudens aansprakelijkheid van Het contra-expertisebureau krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is Het contra-expertisebureau niet aansprakelijk voor en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de Opdrachtgever als bij derden ontstaan ten gevolge van:

a. Ondeugdelijke condities, als bedoeld in artikel 7 en onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 8.
b. Onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 8, meer speciaal waar het betreft de door Het contra-expertisebureau verlangde gegevens, voor zover Het contra-expertisebureau de omstandigheden, ter verkrijging van zodanige gegevens, redelijkerwijs niet heeft kunnen waarnemen.
c. Door Het contra-expertisebureau niet verrichte werkzaamheden, voor zover Het contra-expertisebureau die werkzaamheden, in het kader van het in artikel 2 alsmede in artikel 4 bepaalde, redelijkerwijs niet behoefde te verrichten.
d. Fouten en/of vertragingen, ontstaan door de incorrecte werking van apparatuur, die door Het contra-expertisebureau bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat Het contra-expertisebureau in de zorg voor die apparatuur is tekortgeschoten. Deze uitsluiting geldt zowel in het geval de bedoelde incorrecte werking is veroorzaakt door het uitvallen of haperen in de stroomvoorziening en/of andere van buiten de apparatuur komende oorzaken, waarvan Het contra-expertisebureau de voorkoming niet in de hand heeft, als door gebreken van de apparatuur, inclusief eventuele software, zelf.
e. Het niet of niet tijdig gereed komen van het rapport.
f. De verrichtingen en handelingen van de in het kader van artikel 5 van deze algemene voorwaarden aangewezen deskundigen.

 1. Het contra-expertisebureau is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan, door of vanwege de Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Het contra-expertisebureau voor aanspraken van derden ter zake van schade aan, door of vanwege de Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken voor de uitvoering van de werkzaamheden door Het contra-expertisebureau, alsook ter zake van schade aan te inspecteren zaken.
 3. Voor indirecte schade is Het contra-expertisebureau nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 16

Aansprakelijkheidsbeperking en verjaring

 1. Eventuele aansprakelijkheid van Het contra-expertisebureau is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat zij heeft ingebracht met een maximum van de totale honorering en ingevolge door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Het contra-expertisebureau in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Eventuele samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt.
 2. Iedere vordering tegen Het contra-expertisebureau verjaart één jaar na de datum van indiening van het rapport bij de Opdrachtgever.

Artikel 17

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Het contra-expertisebureau tegen alle aanspraken van derden, zowel ter zake van de uitvoering van de opdracht als ter zake van het door Het contra-expertisebureau uitgebrachte rapport.

Artikel 18

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van alsmede op de uitvoering van opdrachten door Het contra-expertisebureau is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door middel van arbitrage, overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.
 3. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich, voor spoedeisende aangelegenheden, te wenden tot de President van de Arrondissementsrechtbank in kort geding, in welk verband slechts de President van de Arrondissementsrechtbank binnen het vestigingsgebied van het desbetreffende contra-expertisebureau bevoegd is, en om over te gaan tot het nemen van conservatoire maatregelen en de middelen om die in stand te houden.
 4. Door deze arbitrale clausule wordt evenmin uitgesloten de bevoegdheid van Het contra-expertisebureau om zich ter invordering van een factuur en de daarmee gerelateerde interest en incassokosten, in het geval dat ingevolge artikel 13 en 14 de betalingstermijn van een factuur wordt overschreden, te wenden tot de bevoegde Burgerlijke Rechter, in welk verband slechts de Burgerlijke Rechter binnen het vestigingsgebied van het desbetreffende contra-expertisebureau bevoegd is, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 5. Het in lid 4 en lid 5 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Het contra-expertisebureau om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde President van de Arrondissementsrechtbank of Burgerlijke Rechter.

Artikel 19

Deponering Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Contra Expertise Punt B.V.
Moerlaken 13
4871 JN Etten-Leur
085-0606164
info@cep.nu
contra-expertise-bureau-cep-logo